RESOLUCIÓN do 17 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da
Consellería de Sanidade, pola que se dá publicidade do Acordo do Consello da
Xunta de Galicia, do 17 de xullo de 2020, polo que se introducen determinadas
modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello
da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención
necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha
vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade

AnuncioC3K1-170720-2_gl