Modificación das Bases reguladoras do Marco de apoio ao acceso ao crédito das pequenas e medianas empresas, instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), as sociedades de garantía recíproca e as entidades de crédito adheridas

Modificación-Bases-Financiamento-Igape-Pemes-e-introdución-liña-Microcréditos-resumen