CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORDE do 15 de agosto de 2020 pola que se modi can determinadas medidas previstas no Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

AnuncioC3K1-140820-1_gl